Klachtenregeling

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

Klacht: elk ongenoegen van de Cliënte jegens The Skin Bar met betrekking tot de Diensten in het algemeen of de totstandkoming en de uitvoering van een Behandelovereenkomst of de Productverkoop meer in het bijzonder;

Klager: de Cliënte of haar vertegenwoordiger, die een klacht kenbaar maakt;

Klachtenfunctionaris: mevrouw Charell Smits, verbonden aan The Skin Bar, die belast is met de afhandeling van de klacht;

The Skin Bar: de eenmanszaak The Skin Bar (KvK-nummer: 69324824), kantoorhoudende aan de Verlengde spiegelmakerstraat 21, 2645 LZ te Delfgauw;

Cliënte: de persoon die bij The Skin Bar een Behandeling ondergaat en/of Producten koopt en/of de persoon die voor een ander een Behandel- overeenkomst met The Skin Bar aangaat of Producten koopt;

Diensten: alle door The Skin Bar verrichte dienstverlening gericht op schoonheidsverzorging en huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer Behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de praktijk en daarbuiten (al dan niet via social media) en verkoop van Producten;

Behandelingen: alle door The Skin Bar aangeboden behandelingen;

Producten: alle door The Skin Bar gebruikte en te koop aangeboden producten;

Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Cliënte aan The Skin Bar opdracht geeft om de op enige Behandeling gerichte Diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende Behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;

Productverkoop: de verkoop door The Skin Bar van bepaalde Producten aan de Cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;

Artikel 1: Doel

  1. Deze klachtenregeling heeft tot doel om tot een snelle oplossing te komen voor eventuele Klachten, om Cliënten te beschermen en om de relatie tussen Cliënten en The Skin Bar goed te houden.
  2. The Skin Bar trekt lering uit Klachten om haar dienstverlening te verbeteren.

Artikel 2: Procedure

  1. Charell Smits vraagt de Klager om een toelichting op de Klacht. Klachten met betrekking tot een Product worden slecht in behandeling genomen als het originele aankoopbewijs wordt overgelegd, als de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door Klager aan The Skin Bar is gemeld en Klager zich heeft onthouden van herstelpogingen.
  2. Charell Smits probeert tot een oplossing te komen.
  3. De Klacht wordt direct afgehandeld.
  4. Charell Smits legt de Klacht, de gegrondheid en de eventuele oplossing en aanbevelingen schriftelijk vast.
  5. Als de Klacht naar tevredenheid is afgehandeld, bevestigen de Klager en Charell Smits dat zij instemmen met het hiervoor bedoelde document en dat de kwestie daarmee is opgelost.
  6. Als de Klacht niet naar tevredenheid van de Klager en The Skin Bar is afgewikkeld, dan is sprake van een geschil, dat naar keuze van The Skin Bar kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging) of de bevoegde rechter.

Artikel 3: Kosten

  1. Aan de behandeling van de Klacht zijn voor Klager geen kosten verbonden.
  2. De kosten van eventuele door Klager ingeschakelde derden zijn voor haar eigen rekening.